Gong Xi Fa Chai

 
 

Bao Trieu vieren chineese nieuwe jaar, 19 februari 2015

 

Chineese Nieuwe Jaar